Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1 Toepassingsgebied

Het gebruiksreglement is van toepassing op alle duikactiviteiten in de leisteenmijn Felicitas Bad Fredeburg.

De exploitant heeft het recht om, indien nodig, op korte termijn nadere voorwaarden en beperkingen op te leggen en het gebruiksreglement te wijzigen of aan te vullen. In het bijzonder behoudt de exploitant (Drysuit Republic UG) zich het recht voor om te allen tijde de eisen voor de betreffende duiker, zijn brevet of de duikuitrusting te wijzigen. Wijzigingen of beperkingen zullen worden aangekondigd door kennisgeving ter plaatse en op internet op www.drysuit-republic.de. Indien de gebruiker reeds in het bezit is van een dagkaart of een tiendagenkaart en deze door de aangebrachte wijzigingen niet meer kan gebruiken, krijgt hij/zij de aankoopprijs terugbetaald (pro rata in het geval van de tiendagenkaart). Verdere aanspraken van de gebruiker, met name op schadevergoeding of verhaal, zijn uitgesloten.

Het beoefenen van het duiken in de leisteenmijn is alleen toegestaan aan duikers met de juiste kwalificatie en uitrusting in het kader van dit gebruiksreglement.

2 Toelatingsprocedure

Het gebruik van de leisteenmijn Felicitas in Bad Fredeburg voor bovengenoemde activiteiten kan alleen worden goedgekeurd met een bewijs van een passend Grottenbrevet of Mijnduikerbrevet van een van de volgende duikverenigingen:

SUB, IANDT, TDI, NACD, NAUI, NSS/CDS, UTD, PATD, CMAS CH, ANDI, SCD, Pro Tec alsmede GUE en ISE.

Alle andere grotduikers/mijnduikers (brevetten van andere dan bovengenoemde verenigingen) hebben vooraf een checkduik nodig. Afspraken hiervoor zijn noodzakelijk en kunnen worden gemaakt met de exploitant op het volgende e-mailadres: martins@drysuit-republic.de.

De gebruiksvergunning wordt verleend voor de duur van één kalenderdag.

De exploitant behoudt zich het recht voor de gebruiksvergunning te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken.

De duiker is verplicht zich voor de duik bij de exploitant aan te melden en na afloop weer af te melden.

De duiker is verplicht vooraf de lengte van de duik op te geven.

De exploitant wijst erop dat bij niet afmelden of overschrijding van de opgegeven duiktijd met meer dan 45 minuten de reddingsketen in werking kan worden gesteld. Indien de gebruiker hiervoor verantwoordelijk is omdat hij zich niet heeft afgemeld, is hij aansprakelijk voor de hierdoor ontstane kosten, alsmede voor de (financiële) schade die de exploitant lijdt als gevolg van deze reddingsacties en de sluiting van het duikgebied.

3 Eisen voor duikactiviteiten

De duiker moet beschikken over het juiste brevet.

Een medische duikkeuring die niet ouder is dan 2 jaar moet beschikbaar zijn.

Duikers ouder dan 40 jaar moeten jaarlijks een duikkeuring ondergaan.

De duiker moet een geldige duikverzekering kunnen overleggen.

Duiken mag alleen in overeenstemming met het brevet.

Duiken is alleen toegestaan met passende koudebescherming (droogpak).

Duiken is alleen toegestaan met twee afzonderlijke voor koud water geschikte ademautomaten (redundant systeem).

Duikers moeten op verzoek van de exploitant minimaal 100 koudwaterduiken (met droogpak) in het logboek kunnen aantonen.

Rebreather duiken (incl. PSCR) is alleen mogelijk na een controle duik. Uitzonderingen zijn duikers met de juiste opleiding, die ook betrekking heeft op het mijn/grot gebied. Het is sterk aanbevolen de juiste opleiding te hebben voor CCR en PSCR mijn/grotduiken.

Alleen de gespecificeerde ingangen mogen worden gebruikt voor in- en uitgaan.

De gebruiksregels moeten worden gevolgd. De duiker bevestigt dit met zijn handtekening.

Voor de duik vindt een gedetailleerde briefing plaats door een duikbegeleider.

Deze omvat ;

Gedrag bij de ingang
Gedrag in het water
Voor de veiligheid relevante informatie
Noodprocedures
Noodapparatuur
Oppervlaktegebieden
Uitgangen
In- en uitschrijven van de duiker ( duikerslogboek )

4 Toegang tot de mijn

Het gebruik van de toegangsweg tot de mijn met een voertuig is toegestaan. De toegangswegen zijn geasfalteerd, vrijgemaakt, er wordt winteronderhoud gepleegd en ze zijn geschikt om te berijden. Het wordt sterk aangeraden alle voertuigen te parkeren voor de grote hal naast de rolpoort. De exploitant is alleen aansprakelijk voor schade aan voertuigen als deze opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

5 Plichten van de gebruiker

De gebruiker dient zich op het mijnterrein en in het bijzonder op de duikplaats te onthouden van het volgende

De natuurlijke omgeving verstoren

voor het water gevaarlijke stoffen in het duikgebied brengen

Andere bezoekers van de mijn hinderen en storen

vreugdevuren en barbecues te stoken

stroomgeneratoren in werking stellen

Het opzetten van kraampjes (verkopen of aanbieden van duikartikelen)

het bedienen van compressoren voor het vullen van duikuitrusting.

Het gebruik van het duikgebied is in overleg met de bezoekers van de Heilstollen.

Afval dient door de veroorzaker correct te worden afgevoerd.

De gebruiker aanvaardt de controle- en domicilierechten van de vertegenwoordigers van Drysuit Republic UG (haftungsbeschränkt).

6 Overtredingen

Bij overtredingen is de exploitant bevoegd om de dag- of tiendagenkaart onmiddellijk bij de overtreder in te trekken. Er vindt geen financiële compensatie plaats.

7 Aansprakelijkheid van de exploitant

De exploitant en zijn assistenten, het Duikcentrum en zijn vertegenwoordigers en werknemers en plaatsvervangers zijn alleen aansprakelijk voor schadeclaims van gebruikers in geval van lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen) en in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid. In dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor de overeenkomst typische schade in geval van persoonlijk letsel. Onder kardinale verplichtingen worden in dit verband verstaan de verplichtingen die een goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maken en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen. Voor het overige is de precontractuele, contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de exploitant en zijn assistenten, het Duikcentrum en zijn vertegenwoordigers en werknemers en plaatsvervangende agenten beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

8 Gegevensbescherming

Volgens § 33 BDSG worden in het kader van het gebruik persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen. De exploitant verplicht zich deze gegevens alleen op te slaan voor zover dat voor het functioneren van de website noodzakelijk is en ze niet voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij de gebruiker door middel van een verklaring van het tegendeel uitdrukkelijk hiermee heeft ingestemd. De exploitant verbindt zich er ook toe deze gegevens te wissen zodra ze niet langer absoluut noodzakelijk zijn voor de werking.